ការច្រោះ 2
ការច្រោះ 1
ត្រង ៣

ធុងចម្រោះ

  • ធុងចម្រោះ

    ធុងចម្រោះ

    យើងខ្ញុំមានផ្គត់ផ្គង់សំនៀង និងកន្ត្រកដែលផលិតតាមស្តង់ដារ និងផ្ទាល់ខ្លួន។ការរចនាសម្រាប់តម្លៃថោកការការពារសម្រាប់ឧបករណ៍ថ្លៃរបស់អ្នកដូចជា ស្នប់ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ សន្ទះបិទបើក និងអ្វីៗទាំងអស់។មេកានិចពីមាត្រដ្ឋានកខ្វក់។