ការច្រោះ 2
ការច្រោះ 1
ត្រង ៣

Davit Arm Multi-Bag Filter Housing

  • Davit Arm Multi-Bag Filter Housing

    Davit Arm Multi-Bag Filter Housing

    ការរចនាម៉ូដងាយស្រួលប្រើរបស់យើង davit arm multi bag filter ជាមួយនឹងការសាងសង់ពី 2 ថង់ដល់ 24 ថង់ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការអត្រាលំហូររាវធំរហូតដល់ 1,000 m3/hr ការរចនាតម្រងថង់ទាំងអស់នៅក្នុង ASME VIII សូមមើល VIII DIV I standard។