ការច្រោះ 2
ការច្រោះ 1
ត្រង ៣

លំនៅដ្ឋាន តម្រង ថង់ ធាតុ កំពូល