ការច្រោះ 2
ការច្រោះ 1
ត្រង ៣

នាវាដឹកទំនិញធុនស្រាល

  • នាវាដឹកទំនិញធុនស្រាល

    នាវាដឹកទំនិញធុនស្រាល

    Bag Filter និង Cartridge Filter បានបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងកម្មវិធីខាងក្រោម ដោយសារងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និងចំណាយមានប្រសិទ្ធភាព បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រពៃណីផ្សេងទៀតដូចជា filter press & self cleaning system។