filtration2
filtration1
filtration3

នាវាកាតព្វកិច្ចស្រាល

  • Light Duty Cartridge Vessel

    នាវាកាតព្វកិច្ចស្រាល

    តម្រងកាបូបនិងតម្រងប្រអប់ព្រីនធឺរបានបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការអនុវត្តន៍តាមក្រោយដោយសារងាយស្រួលក្នុងការប្រើនិងមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រពៃណីដទៃទៀតដូចជាប្រព័ន្ធចុចតម្រងនិងប្រព័ន្ធសំអាតខ្លួនឯង។