ការច្រោះ 2
ការច្រោះ 1
ត្រង ៣

នាវាផ្ទុកទំនិញច្រើនប្រភេទធន់ធ្ងន់