ការច្រោះ 2
ការច្រោះ 1
ត្រង ៣

Cartridge Filer Vessel